Mô hình thoát nước

Mo_hinh_thoat_nuoc

Mô phỏng mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Ứng dụng các phần mềm tính toán,  lập mô hình nước đô thị, khả dụng, độ linh hoạt cao, tính mở, được tích hợp với hệ thống GIS, sử dụng mô hình tính toán hiệu quả ổn định và tin cậy về khoa học. Hệ thống có thể tính toán và mô phỏng toàn bộ mạng lưới nước trong…

Chi tiết