Mô hình giao thông

Mo Hinh GT HN

Mô hình giao thông

Nghiên cứu lập Mô hình dự báo lưu lượng giao thông bao gồm toàn bộ Thủ đô Hà Nội và có xem xét mối liên hệ giữa Thủ đô Hà Nội với tỉnh lân cận, các khu kinh tế trọng điểm và trên cả nước. 1-Công tác điều tra thu thập số liệu về hiện trạng giao thông Hà Nội…

Chi tiết